nakupy

Pri online nákupoch je dôležitá cena. A ešte ďalších minimálne 20 vecí?

 1. Podrobné informácie o produkte pre odborníkov aj amatérov.
 2. Kvalitné fotky v dostatočnom rozlíšení, z viacerých strán a vo väčšom počte.
 3. Profesionálny vzhľad e-shopu, prehľadná štruktúra a jeho obsah.
 4. Dostatočný výber produktov, farebné variácie a veľkosti.
 5. Reálne rozmery produktov v bežne používanom merítku.
 6. Dostupnosť produktov skladom, okamžitá informácia o dostupnosti.
 7. Pohoda pri nakupovaní, všetky informácie jasné a zreteľné.
 8. Príjemné vystupovanie operátora cez telefón.
 9. Férovosť a bezpečnosť pri platbách.
 10. Rovnako vyzerajúci a funkčný produkt v online svete ako aj v realite.
 11. Referencie o spoľahlivosti a rýchlosti dodania.
 12. Pocit, že je o mňa postarané.
 13. Spoľahlivosť pri dodržiavaní termínov.
 14. Prehľadné filtrovanie produktov podľa rôznych parametrov a podrobné vyhľadávanie.
 15. Návod na obsluhu v slovenčine.
 16. Rýchlosť reakcií na moje požiadavky.
 17. Podpora skutočnou kamennou predajňou, možnosť osobného odberu.
 18. Jasne definovaná cena za dopravu.
 19. Možnosť nákupu bez zložitej registrácie a polhodinového vypisovania.
 20. Bonusy, pridaná hodnota.